این تصاویر تنها گوشه ای از نمونه های کاشت ریش و سبیل انجام شده در کلینیک دکتر نوریان است.