این تصاویر تنها گوشه ای از نمونه های کاشت ابرو انجام شده در کلینیک دکتر نوریان است.